Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Ø  Ο Γύρος  του Κόζιακα (40 σελίδες)
Ø  Τα  Μετέωρα (14 σελίδες)
Ø  Τα χωριά του Κάμπου (29 σελίδες)

ΈΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΈΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Το υπουργείο εργασίας διοργάνωσε την πρώτη έκθεση κοινωνικής και αλληλέγγυας  οικονομίας  ΚΑΛΟ Athens EXPO’17, στην οποία είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε μετά από πρόσκληση του.  Εκεί είδαμε πάνω από 150 επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας να παρουσιάζουν  τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.
                Τρία μηνύματα πέρασε αυτή η έκθεση, την δυνατότητα ομάδων ανθρώπων να συνεργαστούν και να παράξουν έργο, το εξαίρετο περιβάλλον εργασίας που μπορούν να δημιουργήσουν και την ικανότητα που μπορούμε να επιδείξουμε όλοι οι εργαζόμενοι όταν δουλεύουμε για την δικιά μας επιτυχία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή
Οι τεχνολογικές αλλαγές, στην διαδικασία μετάβασης από την Δεύτερη στην Τρίτη βιομηχανική επανάσταση, που χαρακτηρίζουν την εποχή μας έχουν ως επακόλουθο την μείωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την συρρίκνωση των θέσεων της μισθωτής εργασίας.
Το αντίρροπο σε αυτή την αρνητική εξέλιξη είναι η ανάπτυξη του συνεργατισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δημιουργεί νέες δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας, εργασίας και εισοδημάτων.
Σε όλο τον κόσμο, η νέα αναπτυσσόμενη επιχειρηματικότητα έχει πρόσημο την κοινωνική υποστήριξη και συμμετοχή. Την μείωση της εμπορικής διαμεσολάβησης, την παραγω-κατανάλωση.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Κίνημα Καθαρού Διαδικτύου, που αποκαλείται επίσης Ενεργειακή Τεχνολογία Πληροφορικής ή Καθαρή Τεχνολογία Πληροφορικής, είναι πιθανόν να προωθήσει την αλλαγή πα­ραδειγματικού μοντέλου με αστραπιαία ταχύτητα, αφήνοντας στην άκρη τις παραδοσιακές επιχειρηματικές πρακτικές, ενώ οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα διερωτώνται πώς δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τα σημάδια - ακριβώς σαν την περίπτωση που η γενεά του Διαδικτύου άρχισε να δημιουργεί εφαρμογές και να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα για να μοιράζεται μουσική, βίντεο, ειδήσεις και πληροφορίες, αφήνοντας πίσω της τις βιο­μηχανίες πληροφόρησης και διασκέδασης.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ τζερεμυ ΡιφκινΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

τζερεμυ Ριφκιν


Έναν συνεργασιακό κοινόκτητο χώρο οι πωλητές και οι
αγοραστές παραχωρούν τη θέση τους σε παραγωγούς/
£ama καταναλωτές, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας αντικαθίστα-
νται από τον διαμοιρασμό ανοικτής πηγής, η ιδιοκτησία είναι
λιγότερο σημαντική από την πρόσβαση, τα δίκτυα παίρνουν τη
θέση των αγορών, και το οριακό κόστος της παραγωγής πλη-
ροφοριών, ενέργειας, της παραγωγής προϊόντων και της εκ-
παίδευσης μαθητών προσεγγίζει το μηδέν. Προκύπτει το εξής
βασικό ερώτημα: Με ποιόν τρόπο πρέπει να χρηματοδοτηθεί
η υποδομή του Διαδικτύου των Πραγμάτων που επιτρέπει να
γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα;
(Το ζήτημα, του πώς πρόκειται να διοικηθεί και να λειτουρ­γήσει μία κοινωνία σχεδόν μηδενικού κόστους, θα συζητηθεί χωριστά στο Κεφάλαιο 12.)

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η κοινωνική οικονομία καθοδηγείται από την κοινωνική πί- στη, σε αντίθεση με την αρχή Ας προσέχει ο αγοραστής (Caveat emptor). Και όπως οι παραδοσιακοί κοινόκτητοι χώροι, ο νέος συνεργασιακός κοινόκτητος χώρος έχει πειραματισθεί με μία σειρά διαδικασιών για να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο κοι­νωνικής εμπιστοσύνης για τη διασφάλιση αρκετού κοινωνικού κεφαλαίου ώστε να οικοδομηθεί μία συνεργασιακή ηθική, που περιλαμβάνει κυρώσεις για την τιμωρία, ακόμη και τον απο­κλεισμό τυχοδιωκτών και τζαμπατζήδων. Όλα ουσιαστικά τα μεγάλα συνεργασιακά κοινωνικά,δίκτυα έχουν θεσπίσει κανό­νες για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μελών τους. Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα αξιολόγησης πιστολη- πτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται στην οικονομία της αγοράς, τα συστήματα υπόληψης έχουν σχεδιασθεί για να αξι­ολογήσουν το κοινωνικό κεφάλαιο κάποιου μέσα σ’ έναν κοι- νόκτητο χώρο.
Το σύστημα ThredUP λειτουργεί με αυτό που αποκαλείχρυ­σό κανόνα ThredUP που ζητεί από τα μέλη απλά να στείλουν.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑΗ

Υπάρχουν περισσότερα από 4.000 μικρονομίσματα σε κυ­κλοφορία ανά τον κόσμο17. Πολλά από αυτά βασίζονται στον χρόνο εργασίας που παρέχει ένα άτομο στο άλλο για την παρα­γωγή ενός προϊόντος, την επισκευή ενός αντικειμένου, ή την εκτέλεση μίας υπηρεσίας. Οι ώρες αποθηκεύονται σε μία τρά­πεζα χρόνου, όπως γίνεται με τα μετρητά, και ανταλλάσσονται με άλλες ώρες προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο Έντγκαρ Καν, κα­θηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Columbia, ανεκάλυψε την ιδέα της τράπεζας χρόνου. Είπε, ότι εμπνεύσθηκε την ιδέα από την προσφορά αίματος σε μία τράπεζα αίματος. Η ιδέα βασί­ζεται σε μία θεμελιώδη αρχή που χαρακτηρίζει την κοινωνική οικονομία, στην αμοιβαιότητα. Ο γείτονας βοηθά τον γείτονά του με την προσδοκία ότι κάποιος άλλος θα του το ανταποδώ­σει σε είδος.

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣΤΟΥ Τζερεμυ Ριφκιν
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η νέα γενεά ιατρών αρχίζει να ευθυγραμμίζεται με το νέο, κατευθυνόμενο από τους ασθενείς,, κοινόκτητο κίνημα υγείας. Ο Νταν Χοτς, ένας νευρολόγος που ειδικεύεται στην επιληψία στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασ- σαχουσέττης, έγραψε ένα διεισδυτικό άρθρο σχετικά με την προσωπική του ένταξη στο νέο online κοινόκτητο κίνημα ηλε­κτρονικών ασθενών. Παραδέχθηκε ότι ανέκαθεν υπήρχε μία «άγραφη απαγόρευση » μέσα στον ιατρικό κλάδο απέναντι στη συνένωση ασθενών λόγω του φόβου ότι αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει την αυθεντία των ιατρών. Έγραψε: «Είχα τη δυ­σάρεστη αίσθηση ότι με το νά ενθαρρύνω αλληλεπιδράσεις με­ταξύ ασθενών και να μειώσω τον κεντρικό ρόλο του ιατρού, θα παρεβίαζα κάποιο βαθύτερο ταμπού60».

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

MIA «ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
MIA «ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(στην τρήμερη έκθεση στην τεχνόπολη που εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό)

Μόνο ως ανέκδοτο μοιάζει ο ισχυρισμός ότι κοινωνική οικονομία  μπορεί να γίνει βασικός πυλώνας της οικονομίας με το 1/1000 από τις κοινοτικές ενισχύσεις.
Η έκθεση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που πραγματοποιήθηκε  το τριήμερο 1-3 Νοεμβρίου,  προφανώς έχει σημαντικό επικοινωνιακό ενδιαφέρον και συμβολισμό, αφού το εγκαινίασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι για πρώτη φορά δίνεται τέτοια επισημότητα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό που έχουμε όμως μπροστά μας είναι απλώς ένα πιλοτικό πρόγραμμα, μια μινιατούρα πολιτικής, σε σχέση με το μέγεθος των αναγκών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και σε σχέση με τις ανάγκες  αντιμετώπισης της ανεργίας. 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ.. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ,ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ.. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ,

Συνεχίζονται οι διαθέσεις προϊόντων απευθείας.. από τους παραγωγούς, σύμφωνα με ανακοινώσεις κινήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, καθώς και Δήμων.

Σήμερα από τις 8:30 έως 10:30 στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης, όπως αναφέρει η «Εθελοντική Ομάδα Δράσης νομού Πιερίας – Ο τόπος μου», θα γίνει διάθεση απορρυπαντικών και χαρτικών, που είναι προϊόντα ελληνικής παραγωγής

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Ανδρέας Ν. Λύτρας Εργασία και Κοινωνική ΟικονομίαΑνδρέας Ν. Λύτρας
Εργασία και Κοινωνική Οικονομία
Εισήγηση στην εκδήλωση των Οικολόγων Πρασίνων
και του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος

Αγαπητοί φίλοι,
Σε αυτήν την περιορισμένη, χρονικά, παρέμβαση θα πραγματοποιήσω την εισήγησή μου, με την ιδιότητα του προοδευτικού ανθρώπου, τονίζοντας την ιδιότητα του «ανθρώπου». Άνθρωπος είναι αυτός που βλέπει ψηλά. Θα προσπαθήσω με τις προτάσεις μου να κοιτάξω ψηλά, επομένως να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα με την προοπτική του οράματος, αλλά, όπως και ο άνθρωπος που περπάτησε και σκέφτηκε, κρατώντας τα πόδια μου σταθερά στη γη. Είμαι δεσμευμένος στο σημερινό καταμερισμό του διαλόγου να εκθέσω σύντομα τις αξιώσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και τις αρετές της συμμαχίας του συνεργατισμού και του πράσινου κινήματος, στην προοπτική της στρατηγικής ανασυγκρότησης και της πολιτικής «αντεπίθεσης» του προοδευτικού κινήματος στην Ευρώπη και το σύγχρονο κόσμο.

H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Η «ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ» ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥH ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Η «ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ» ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η έκθεση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που πραγματοποιείται το τριήμερο 1-3 Νοεμβρίου,  προφανώς έχει σημαντικό επικοινωνιακό ενδιαφέρον και συμβολισμό, αφού το εγκαινίασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι για πρώτη φορά δίνεται τέτοια επισημότητα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό που έχουμε όμως μπροστά μας είναι απλώς ένα πιλοτικό πρόγραμμα, μια μινιατούρα πολιτικής, σε σχέση με το μέγεθος των αναγκών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και σε σχέση με τις ανάγκες  αντιμετώπισης της ανεργίας. 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία»Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
 «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία»


Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μέντορες» έχει υλοποιηθεί σε μια σειρά από Δήμους σε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας και ργαώσεις της κοινωνίας πολιτών με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και η αλληλέγγυα συμβουλευτική αξιοποιώντας μια μεγάλη ομάδα ‘μεντόρων’ με βαθιά γνώση και εμπειρία στα θέματα κοινωνικής οικονομίας.
Φορέας υλοποίησης του του προγράμματος είναι  «ΙΝΜΕΚΟ» Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας το οποίο υποστηρίζει συμβουλευτικά την «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας» (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) και την συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες, σε προωθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο παρέμβασης στην κοινωνική οικονομία το οποίο ονομάζει «Κυψέλες Συνεργατισμού».

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην έκθεση για την Κοινωνική οικονομίαΜε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην έκθεση για την Κοινωνική οικονομία μετά την ομιλία του, είχα την ευκαιρία να εκθέσω την άποψη της Πανελλήνιας Κοινωνικής Οικονομίας η οποία  συνοψίζεται: ΝΑΙ μεν ο νέος νόμος 4430/16 ξεκαθαρίζει το τοπίο στο τι είναι και στο τι δεν είναι κοινωνική οικονομία καθώς, στο χώρο υπήρχε και υπάρχουν ακόμα ψευδεπίγραφα και διαμεσολαβητές κοινωνικών επιχειρήσεων. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ελαχιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα της Λούκας Κατσέλη το 2011 γεγονός, που δεν διευκολύνει  την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό βέβαια δεν μειώνει τις καλές προθέσεις περί ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων, που επέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, φάνηκε όμως ότι οι σύμβουλοί του δεν τον είχαν ενημερώσει για πράγματα θετικά που είχαν γίνει στο παρελθόν και ανακόπηκαν.
 Βασίλης Τακτικός μιλάει με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στην έκθεση για την κοινωνική οικονομία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ «ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ» ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ «ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ» ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
(Ποια είναι η αληθινή εικόνα και ποια η κατασκευή της εικονικής πραγματικότητας;)
Την πρώτη Νοεμβρίου 2017 ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας  επισκέφθηκε  την έκθεση κοινωνικών επιχειρήσεων να μιλήσει για ακόμη φορά για έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας, όπως συχνά αναφέρεται, την κοινωνική αλληλέγυα οικονομία.
Πρόκειται για την 1η  έκθεση που διοργανώνει  το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από την  1-3 Νοεμβρίου και παίρνουν μέρος 150 περίπου  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και άλλοι φορείς της Κοινωνικής κα Αλληλέγγυας Οικονομίας, με προϊόντα και υπηρεσίες .

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

«Κυψέλες συνεργατισμού»ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
«Κυψέλες συνεργατισμού»

Το «ΙΝΜΕΚΟ» Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας το οποίο υποστηρίζει συμβουλευτικά την «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας» (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) και την συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες, σε σύμπραξη με την ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3, προωθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο παρέμβασης στην κοινωνική οικονομία το οποίο ονομάζει «Κυψέλες Συνεργατισμού».
Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις Συνέργειες οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, με την δημιουργία Κοινωνικών Τοπικών Συμπράξεων.

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ


Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΤΟΥ ΤΖΕΡΕΜΥ ΡΙΦΚΙΝ

Η εκπαίδευση, σαν τους δρόμους, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ταχυδρομεία και τις υπηρεσίες υγείας, έχει παραμείνει στην πλειονότητά της κάτω από δημόσιο έλεγχο στις βιομηχανικές χώρες και αντιμετωπίζεται σαν δημόσιο αγαθό που παρέχεται από το κράτος.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν σε έναν βαθμό εξαίρε­ση στην παροχή εκπαίδευσης.
Τα δημόσια δημοτικά σχολεία και γυμνάσια αποτέλεσαν τον κανόνα αλλά για μεγάλο διάστημα συνυπήρξαν με κάποια ιδι­ωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια, μπήκαν στην αγορά σχολεία κερδοσκο­πικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα κάποια ανεξάρτητα σχολεία. Στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα δημόσια και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κολέγια και πανεπιστήμια έχουν

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ
της ημερίδας του Δικτύου ΚΑΠΑ της 23/09/2017 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ…

Ποιος ισχυρίζεται ότι, οι αγροτικοί και οι άλλοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί (σύμφωνα με τον ν.4430/16) δεν μπορούν να μπουν στο μητρώο κοινωνικής οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να θεωρούνται φορείς κοινωνικής οικονομίας;
Ποιος ισχυρίζεται ότι στην Ελλάδα καταστρατηγούνται οι επτά (7) συνεταιριστικής αρχές;
Ο ν.4430/16 για την κοινωνική οικονομία, δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως αναφέρει (αρ. 3.1.δ.) ότι στο μητρώο εγγράφεται:
«οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. 4384/16, αστικοί του ν.1667/86 και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του ν.741 ΑΚ».
Εξαιρούνται μόνο οι συνεταιρισμοί που απασχολούν περισσότερους (άνω του 50%) εργαζόμενους παρά εταίρους.

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

PANHELLENIC UNION OF SOCIAL ECONOMY PARTNERSHIP “DISTINCTION OF SOCIAL COOPERATIVES”PANHELLENIC UNION OF SOCIAL ECONOMY PARTNERSHIP
“DISTINCTION OF SOCIAL COOPERATIVES”
The question
The key question of the conference is "whether all cooperatives should be considered to be institutions of the social economy and belong  to the same associations". The answer can not be unambiguous because all cooperatives have different goals. Some serve the interests of a particular group of producers or professionals exclusively for  their members, while other interests of the wider community.
There are profit-making cooperatives aiming  to maximize the profit of their members and others aiming at lowering the prices of goods for the benefit of consumers and users. In addition, some forms of cooperatives are virtually represented as cooperatives, while in fact they act as private companies.
In the first case, we have cooperatives operating in terms of market (co-operatives of private owners) and in the latter, cooperatives where part of society attempts in a shared space (land, factory, internet etc.) with the main purpose is securing revenues to members , its employees and cheap services to the community.
The second category develops with more social features, especially after the great recession. In Europe and Greece, we have many forms of cooperative entrepreneurship, hence separate legislation. This is why in our country the relevant policies are shared in many ministries (Labor, Environment, Rural Development, Health, Infrastructure, etc.). While efforts have been made, there seems to be real consolidation difficulties both in the institutional framework and in the policies.

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ   
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, 23/09/2017
«Συνεταιρισμοί και κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην Ελλάδα και στον κόσμο»

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

Το ερώτημα
Το βασικό ερώτημα της ημερίδας είναι «αν θα πρέπει όλοι  οι συνεταιρισμοί να χαρακτηρίζονται φορείς κοινωνικής οικονομίας και να ανήκουν στις ίδιες ενώσεις».  Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη γιατί όλοι οι συνεταιρισμοί δεν είναι ίδιοι, έχουν διαφορετικούς σκοπούς. Κάποιοι εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένης ομάδας παραγωγών ή επαγγελματιών  αποκλειστικά μελών τους, ενώ άλλοι τα συμφέροντα ευρύτερης κοινότητας.  
Υπάρχουν συνεταιρισμοί κερδοσκοπικοί που αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση του κέρδους των μελών τους και άλλοι που αποσκοπούν στην μείωση των τιμών των αγαθών προς όφελος καταναλωτών και χρηστών.  Επιπλέον, κάποιες μορφές συνεταιρισμών παρουσιάζονται εικονικά ως συνεταιρισμοί ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούν ως  κερδοσκοπικές εταιρίες.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Είναι γνωστό ότι οι Δήμοι δέχθηκαν τις μεγαλύτερες περικοπές δαπανών έως και
60% από το 2010 και εντεύθεν που ξέσπασε η οικονομική κρίση του δημοσίου χρέους με αποτέλεσμα να μην περιορίσουν μόνον τις επενδύσεις σε τοπικές υποδομές άλλα και τις κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές.

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

ΡΙΦΚΙΝ …Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΡΙΦΚΙΝ …Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Το έτος 2012 αναγνωρίσθηκε επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμιο Έτος Συνεταιρισμών, αλλά μία γρήγορη έρευνα στο Google δείχνει ελάχιστα στοιχεία για τους σχετικούς εορ­τασμούς εκείνης της χρονιάς. Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης ελέγχονται από έναν μικρό αριθμό γιγάντιων κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες απο­φασίζουν τι αποτελεί είδηση και τι όχι.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία ένας στους τέσσερεις είναι μέλος συνεταιρισμού. Στον Καναδά, τέσσερεις στους δέκα κατοίκους είναι μέλη συνεταιρισμών.

Στην Γερμανία, συνεταιρισμοί πράσινης ενέργειας ιδρύο­νται σε ολόκληρη τη χώρα.  Μονο το 2011, ιδρύθηκαν εκατόν εξήντα επτά νέοι συνεταιρισμοί πράσινης ενέργειας78. Ο Οικου­μενικός Ενεργειακός Συνεταιρισμός Horb στη Στουτγάρδη της Γερμανίας είναι ένα τυπικό παράδειγμα της ισχύος που μπο­ρούν να αποκτήσουν οι συνεταιρισμοί στον μετασχηματισμό της παραγωγής και της χρήσης πράσινης ενέργειας σε τοπικές κοινότητες.