Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Ø  Ο Γύρος  του Κόζιακα (40 σελίδες)
Ø  Τα  Μετέωρα (14 σελίδες)
Ø  Τα χωριά του Κάμπου (29 σελίδες)

ΈΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΈΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Το υπουργείο εργασίας διοργάνωσε την πρώτη έκθεση κοινωνικής και αλληλέγγυας  οικονομίας  ΚΑΛΟ Athens EXPO’17, στην οποία είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε μετά από πρόσκληση του.  Εκεί είδαμε πάνω από 150 επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας να παρουσιάζουν  τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.
                Τρία μηνύματα πέρασε αυτή η έκθεση, την δυνατότητα ομάδων ανθρώπων να συνεργαστούν και να παράξουν έργο, το εξαίρετο περιβάλλον εργασίας που μπορούν να δημιουργήσουν και την ικανότητα που μπορούμε να επιδείξουμε όλοι οι εργαζόμενοι όταν δουλεύουμε για την δικιά μας επιτυχία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή
Οι τεχνολογικές αλλαγές, στην διαδικασία μετάβασης από την Δεύτερη στην Τρίτη βιομηχανική επανάσταση, που χαρακτηρίζουν την εποχή μας έχουν ως επακόλουθο την μείωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την συρρίκνωση των θέσεων της μισθωτής εργασίας.
Το αντίρροπο σε αυτή την αρνητική εξέλιξη είναι η ανάπτυξη του συνεργατισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δημιουργεί νέες δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας, εργασίας και εισοδημάτων.
Σε όλο τον κόσμο, η νέα αναπτυσσόμενη επιχειρηματικότητα έχει πρόσημο την κοινωνική υποστήριξη και συμμετοχή. Την μείωση της εμπορικής διαμεσολάβησης, την παραγω-κατανάλωση.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Κίνημα Καθαρού Διαδικτύου, που αποκαλείται επίσης Ενεργειακή Τεχνολογία Πληροφορικής ή Καθαρή Τεχνολογία Πληροφορικής, είναι πιθανόν να προωθήσει την αλλαγή πα­ραδειγματικού μοντέλου με αστραπιαία ταχύτητα, αφήνοντας στην άκρη τις παραδοσιακές επιχειρηματικές πρακτικές, ενώ οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα διερωτώνται πώς δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τα σημάδια - ακριβώς σαν την περίπτωση που η γενεά του Διαδικτύου άρχισε να δημιουργεί εφαρμογές και να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα για να μοιράζεται μουσική, βίντεο, ειδήσεις και πληροφορίες, αφήνοντας πίσω της τις βιο­μηχανίες πληροφόρησης και διασκέδασης.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ τζερεμυ ΡιφκινΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

τζερεμυ Ριφκιν


Έναν συνεργασιακό κοινόκτητο χώρο οι πωλητές και οι
αγοραστές παραχωρούν τη θέση τους σε παραγωγούς/
£ama καταναλωτές, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας αντικαθίστα-
νται από τον διαμοιρασμό ανοικτής πηγής, η ιδιοκτησία είναι
λιγότερο σημαντική από την πρόσβαση, τα δίκτυα παίρνουν τη
θέση των αγορών, και το οριακό κόστος της παραγωγής πλη-
ροφοριών, ενέργειας, της παραγωγής προϊόντων και της εκ-
παίδευσης μαθητών προσεγγίζει το μηδέν. Προκύπτει το εξής
βασικό ερώτημα: Με ποιόν τρόπο πρέπει να χρηματοδοτηθεί
η υποδομή του Διαδικτύου των Πραγμάτων που επιτρέπει να
γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα;
(Το ζήτημα, του πώς πρόκειται να διοικηθεί και να λειτουρ­γήσει μία κοινωνία σχεδόν μηδενικού κόστους, θα συζητηθεί χωριστά στο Κεφάλαιο 12.)

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η κοινωνική οικονομία καθοδηγείται από την κοινωνική πί- στη, σε αντίθεση με την αρχή Ας προσέχει ο αγοραστής (Caveat emptor). Και όπως οι παραδοσιακοί κοινόκτητοι χώροι, ο νέος συνεργασιακός κοινόκτητος χώρος έχει πειραματισθεί με μία σειρά διαδικασιών για να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο κοι­νωνικής εμπιστοσύνης για τη διασφάλιση αρκετού κοινωνικού κεφαλαίου ώστε να οικοδομηθεί μία συνεργασιακή ηθική, που περιλαμβάνει κυρώσεις για την τιμωρία, ακόμη και τον απο­κλεισμό τυχοδιωκτών και τζαμπατζήδων. Όλα ουσιαστικά τα μεγάλα συνεργασιακά κοινωνικά,δίκτυα έχουν θεσπίσει κανό­νες για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μελών τους. Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα αξιολόγησης πιστολη- πτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται στην οικονομία της αγοράς, τα συστήματα υπόληψης έχουν σχεδιασθεί για να αξι­ολογήσουν το κοινωνικό κεφάλαιο κάποιου μέσα σ’ έναν κοι- νόκτητο χώρο.
Το σύστημα ThredUP λειτουργεί με αυτό που αποκαλείχρυ­σό κανόνα ThredUP που ζητεί από τα μέλη απλά να στείλουν.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑΗ

Υπάρχουν περισσότερα από 4.000 μικρονομίσματα σε κυ­κλοφορία ανά τον κόσμο17. Πολλά από αυτά βασίζονται στον χρόνο εργασίας που παρέχει ένα άτομο στο άλλο για την παρα­γωγή ενός προϊόντος, την επισκευή ενός αντικειμένου, ή την εκτέλεση μίας υπηρεσίας. Οι ώρες αποθηκεύονται σε μία τρά­πεζα χρόνου, όπως γίνεται με τα μετρητά, και ανταλλάσσονται με άλλες ώρες προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο Έντγκαρ Καν, κα­θηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Columbia, ανεκάλυψε την ιδέα της τράπεζας χρόνου. Είπε, ότι εμπνεύσθηκε την ιδέα από την προσφορά αίματος σε μία τράπεζα αίματος. Η ιδέα βασί­ζεται σε μία θεμελιώδη αρχή που χαρακτηρίζει την κοινωνική οικονομία, στην αμοιβαιότητα. Ο γείτονας βοηθά τον γείτονά του με την προσδοκία ότι κάποιος άλλος θα του το ανταποδώ­σει σε είδος.