Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Ø  Ο Γύρος  του Κόζιακα (40 σελίδες)
Ø  Τα  Μετέωρα (14 σελίδες)
Ø  Τα χωριά του Κάμπου (29 σελίδες)

ΈΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΈΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Το υπουργείο εργασίας διοργάνωσε την πρώτη έκθεση κοινωνικής και αλληλέγγυας  οικονομίας  ΚΑΛΟ Athens EXPO’17, στην οποία είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε μετά από πρόσκληση του.  Εκεί είδαμε πάνω από 150 επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας να παρουσιάζουν  τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.
                Τρία μηνύματα πέρασε αυτή η έκθεση, την δυνατότητα ομάδων ανθρώπων να συνεργαστούν και να παράξουν έργο, το εξαίρετο περιβάλλον εργασίας που μπορούν να δημιουργήσουν και την ικανότητα που μπορούμε να επιδείξουμε όλοι οι εργαζόμενοι όταν δουλεύουμε για την δικιά μας επιτυχία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή
Οι τεχνολογικές αλλαγές, στην διαδικασία μετάβασης από την Δεύτερη στην Τρίτη βιομηχανική επανάσταση, που χαρακτηρίζουν την εποχή μας έχουν ως επακόλουθο την μείωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την συρρίκνωση των θέσεων της μισθωτής εργασίας.
Το αντίρροπο σε αυτή την αρνητική εξέλιξη είναι η ανάπτυξη του συνεργατισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δημιουργεί νέες δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας, εργασίας και εισοδημάτων.
Σε όλο τον κόσμο, η νέα αναπτυσσόμενη επιχειρηματικότητα έχει πρόσημο την κοινωνική υποστήριξη και συμμετοχή. Την μείωση της εμπορικής διαμεσολάβησης, την παραγω-κατανάλωση.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Κίνημα Καθαρού Διαδικτύου, που αποκαλείται επίσης Ενεργειακή Τεχνολογία Πληροφορικής ή Καθαρή Τεχνολογία Πληροφορικής, είναι πιθανόν να προωθήσει την αλλαγή πα­ραδειγματικού μοντέλου με αστραπιαία ταχύτητα, αφήνοντας στην άκρη τις παραδοσιακές επιχειρηματικές πρακτικές, ενώ οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα διερωτώνται πώς δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τα σημάδια - ακριβώς σαν την περίπτωση που η γενεά του Διαδικτύου άρχισε να δημιουργεί εφαρμογές και να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα για να μοιράζεται μουσική, βίντεο, ειδήσεις και πληροφορίες, αφήνοντας πίσω της τις βιο­μηχανίες πληροφόρησης και διασκέδασης.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ τζερεμυ ΡιφκινΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

τζερεμυ Ριφκιν


Έναν συνεργασιακό κοινόκτητο χώρο οι πωλητές και οι
αγοραστές παραχωρούν τη θέση τους σε παραγωγούς/
£ama καταναλωτές, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας αντικαθίστα-
νται από τον διαμοιρασμό ανοικτής πηγής, η ιδιοκτησία είναι
λιγότερο σημαντική από την πρόσβαση, τα δίκτυα παίρνουν τη
θέση των αγορών, και το οριακό κόστος της παραγωγής πλη-
ροφοριών, ενέργειας, της παραγωγής προϊόντων και της εκ-
παίδευσης μαθητών προσεγγίζει το μηδέν. Προκύπτει το εξής
βασικό ερώτημα: Με ποιόν τρόπο πρέπει να χρηματοδοτηθεί
η υποδομή του Διαδικτύου των Πραγμάτων που επιτρέπει να
γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα;
(Το ζήτημα, του πώς πρόκειται να διοικηθεί και να λειτουρ­γήσει μία κοινωνία σχεδόν μηδενικού κόστους, θα συζητηθεί χωριστά στο Κεφάλαιο 12.)

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η κοινωνική οικονομία καθοδηγείται από την κοινωνική πί- στη, σε αντίθεση με την αρχή Ας προσέχει ο αγοραστής (Caveat emptor). Και όπως οι παραδοσιακοί κοινόκτητοι χώροι, ο νέος συνεργασιακός κοινόκτητος χώρος έχει πειραματισθεί με μία σειρά διαδικασιών για να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο κοι­νωνικής εμπιστοσύνης για τη διασφάλιση αρκετού κοινωνικού κεφαλαίου ώστε να οικοδομηθεί μία συνεργασιακή ηθική, που περιλαμβάνει κυρώσεις για την τιμωρία, ακόμη και τον απο­κλεισμό τυχοδιωκτών και τζαμπατζήδων. Όλα ουσιαστικά τα μεγάλα συνεργασιακά κοινωνικά,δίκτυα έχουν θεσπίσει κανό­νες για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μελών τους. Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα αξιολόγησης πιστολη- πτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται στην οικονομία της αγοράς, τα συστήματα υπόληψης έχουν σχεδιασθεί για να αξι­ολογήσουν το κοινωνικό κεφάλαιο κάποιου μέσα σ’ έναν κοι- νόκτητο χώρο.
Το σύστημα ThredUP λειτουργεί με αυτό που αποκαλείχρυ­σό κανόνα ThredUP που ζητεί από τα μέλη απλά να στείλουν.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑΗ

Υπάρχουν περισσότερα από 4.000 μικρονομίσματα σε κυ­κλοφορία ανά τον κόσμο17. Πολλά από αυτά βασίζονται στον χρόνο εργασίας που παρέχει ένα άτομο στο άλλο για την παρα­γωγή ενός προϊόντος, την επισκευή ενός αντικειμένου, ή την εκτέλεση μίας υπηρεσίας. Οι ώρες αποθηκεύονται σε μία τρά­πεζα χρόνου, όπως γίνεται με τα μετρητά, και ανταλλάσσονται με άλλες ώρες προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο Έντγκαρ Καν, κα­θηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Columbia, ανεκάλυψε την ιδέα της τράπεζας χρόνου. Είπε, ότι εμπνεύσθηκε την ιδέα από την προσφορά αίματος σε μία τράπεζα αίματος. Η ιδέα βασί­ζεται σε μία θεμελιώδη αρχή που χαρακτηρίζει την κοινωνική οικονομία, στην αμοιβαιότητα. Ο γείτονας βοηθά τον γείτονά του με την προσδοκία ότι κάποιος άλλος θα του το ανταποδώ­σει σε είδος.

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣΤΟΥ Τζερεμυ Ριφκιν
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η νέα γενεά ιατρών αρχίζει να ευθυγραμμίζεται με το νέο, κατευθυνόμενο από τους ασθενείς,, κοινόκτητο κίνημα υγείας. Ο Νταν Χοτς, ένας νευρολόγος που ειδικεύεται στην επιληψία στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασ- σαχουσέττης, έγραψε ένα διεισδυτικό άρθρο σχετικά με την προσωπική του ένταξη στο νέο online κοινόκτητο κίνημα ηλε­κτρονικών ασθενών. Παραδέχθηκε ότι ανέκαθεν υπήρχε μία «άγραφη απαγόρευση » μέσα στον ιατρικό κλάδο απέναντι στη συνένωση ασθενών λόγω του φόβου ότι αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει την αυθεντία των ιατρών. Έγραψε: «Είχα τη δυ­σάρεστη αίσθηση ότι με το νά ενθαρρύνω αλληλεπιδράσεις με­ταξύ ασθενών και να μειώσω τον κεντρικό ρόλο του ιατρού, θα παρεβίαζα κάποιο βαθύτερο ταμπού60».

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

MIA «ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
MIA «ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(στην τρήμερη έκθεση στην τεχνόπολη που εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό)

Μόνο ως ανέκδοτο μοιάζει ο ισχυρισμός ότι κοινωνική οικονομία  μπορεί να γίνει βασικός πυλώνας της οικονομίας με το 1/1000 από τις κοινοτικές ενισχύσεις.
Η έκθεση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που πραγματοποιήθηκε  το τριήμερο 1-3 Νοεμβρίου,  προφανώς έχει σημαντικό επικοινωνιακό ενδιαφέρον και συμβολισμό, αφού το εγκαινίασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι για πρώτη φορά δίνεται τέτοια επισημότητα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό που έχουμε όμως μπροστά μας είναι απλώς ένα πιλοτικό πρόγραμμα, μια μινιατούρα πολιτικής, σε σχέση με το μέγεθος των αναγκών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και σε σχέση με τις ανάγκες  αντιμετώπισης της ανεργίας. 

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ.. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ,ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ.. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ,

Συνεχίζονται οι διαθέσεις προϊόντων απευθείας.. από τους παραγωγούς, σύμφωνα με ανακοινώσεις κινήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, καθώς και Δήμων.

Σήμερα από τις 8:30 έως 10:30 στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης, όπως αναφέρει η «Εθελοντική Ομάδα Δράσης νομού Πιερίας – Ο τόπος μου», θα γίνει διάθεση απορρυπαντικών και χαρτικών, που είναι προϊόντα ελληνικής παραγωγής

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Ανδρέας Ν. Λύτρας Εργασία και Κοινωνική ΟικονομίαΑνδρέας Ν. Λύτρας
Εργασία και Κοινωνική Οικονομία
Εισήγηση στην εκδήλωση των Οικολόγων Πρασίνων
και του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος

Αγαπητοί φίλοι,
Σε αυτήν την περιορισμένη, χρονικά, παρέμβαση θα πραγματοποιήσω την εισήγησή μου, με την ιδιότητα του προοδευτικού ανθρώπου, τονίζοντας την ιδιότητα του «ανθρώπου». Άνθρωπος είναι αυτός που βλέπει ψηλά. Θα προσπαθήσω με τις προτάσεις μου να κοιτάξω ψηλά, επομένως να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα με την προοπτική του οράματος, αλλά, όπως και ο άνθρωπος που περπάτησε και σκέφτηκε, κρατώντας τα πόδια μου σταθερά στη γη. Είμαι δεσμευμένος στο σημερινό καταμερισμό του διαλόγου να εκθέσω σύντομα τις αξιώσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και τις αρετές της συμμαχίας του συνεργατισμού και του πράσινου κινήματος, στην προοπτική της στρατηγικής ανασυγκρότησης και της πολιτικής «αντεπίθεσης» του προοδευτικού κινήματος στην Ευρώπη και το σύγχρονο κόσμο.

H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Η «ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ» ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥH ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Η «ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ» ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η έκθεση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που πραγματοποιείται το τριήμερο 1-3 Νοεμβρίου,  προφανώς έχει σημαντικό επικοινωνιακό ενδιαφέρον και συμβολισμό, αφού το εγκαινίασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι για πρώτη φορά δίνεται τέτοια επισημότητα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό που έχουμε όμως μπροστά μας είναι απλώς ένα πιλοτικό πρόγραμμα, μια μινιατούρα πολιτικής, σε σχέση με το μέγεθος των αναγκών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και σε σχέση με τις ανάγκες  αντιμετώπισης της ανεργίας. 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία»Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
 «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία»


Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μέντορες» έχει υλοποιηθεί σε μια σειρά από Δήμους σε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας και ργαώσεις της κοινωνίας πολιτών με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και η αλληλέγγυα συμβουλευτική αξιοποιώντας μια μεγάλη ομάδα ‘μεντόρων’ με βαθιά γνώση και εμπειρία στα θέματα κοινωνικής οικονομίας.
Φορέας υλοποίησης του του προγράμματος είναι  «ΙΝΜΕΚΟ» Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας το οποίο υποστηρίζει συμβουλευτικά την «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας» (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) και την συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες, σε προωθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο παρέμβασης στην κοινωνική οικονομία το οποίο ονομάζει «Κυψέλες Συνεργατισμού».

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην έκθεση για την Κοινωνική οικονομίαΜε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην έκθεση για την Κοινωνική οικονομία μετά την ομιλία του, είχα την ευκαιρία να εκθέσω την άποψη της Πανελλήνιας Κοινωνικής Οικονομίας η οποία  συνοψίζεται: ΝΑΙ μεν ο νέος νόμος 4430/16 ξεκαθαρίζει το τοπίο στο τι είναι και στο τι δεν είναι κοινωνική οικονομία καθώς, στο χώρο υπήρχε και υπάρχουν ακόμα ψευδεπίγραφα και διαμεσολαβητές κοινωνικών επιχειρήσεων. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ελαχιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα της Λούκας Κατσέλη το 2011 γεγονός, που δεν διευκολύνει  την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό βέβαια δεν μειώνει τις καλές προθέσεις περί ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων, που επέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, φάνηκε όμως ότι οι σύμβουλοί του δεν τον είχαν ενημερώσει για πράγματα θετικά που είχαν γίνει στο παρελθόν και ανακόπηκαν.
 Βασίλης Τακτικός μιλάει με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στην έκθεση για την κοινωνική οικονομία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ «ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ» ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ «ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ» ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
(Ποια είναι η αληθινή εικόνα και ποια η κατασκευή της εικονικής πραγματικότητας;)
Την πρώτη Νοεμβρίου 2017 ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας  επισκέφθηκε  την έκθεση κοινωνικών επιχειρήσεων να μιλήσει για ακόμη φορά για έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας, όπως συχνά αναφέρεται, την κοινωνική αλληλέγυα οικονομία.
Πρόκειται για την 1η  έκθεση που διοργανώνει  το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από την  1-3 Νοεμβρίου και παίρνουν μέρος 150 περίπου  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και άλλοι φορείς της Κοινωνικής κα Αλληλέγγυας Οικονομίας, με προϊόντα και υπηρεσίες .