Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως κύριο χρηματοπιστωτικό μέσο της Ευρωαπαϊκής Ένωσης για τις επενδύσεις στους ανθρώπουΤο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ως κύριο χρηματοπιστωτικό μέσο της Ευρωαπαϊκής Ένωσης
για τις επενδύσεις στους ανθρώπους.

Ενώ συνεισφέρει στην οικονομική, κοινωνική και  εδαφική συνοχή, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι  το κύριο χρηματοπιστωτικό μέσο της Ευρωαπαϊκής Ένωσης για τις επενδύσεις στους ανθρώπους. Αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης των Ευρωπαίων πολιτών, προάγει την καλύτερη εκπαίδευση και βελτιώνει την κατάσταση των πιο ευάλωτων ατόμων που διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας.

  Ο κανονισμός προτείνει να στοχεύσει το ΕΚΤ σε τέσσερις θεματικούς στόχους σε όλη την Ένωση:
        I.            Προώθηση της απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
      II.            Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
    III.            Επενδύσεις στην εκπαίδευση , στις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση και
    IV.            Ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης
Ωστόσο, το ΕΚΤ πρέπει επίσης να συνεισφέρει σε άλλους θεματικούς στόχους όπως η στήριξη της μετάβασης προς την οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα , αποδοτική χρήση πόρων και αντοχή στην κλιματική αλλαγή . Η ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Στο πνεύμα της δέσμευσης της ΕΕ για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, τουλάχιστον το 20 %του ΕΚΤ πρέπει να κατανέμεται στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Επιπλέον, τα προγράμματα πρέπει να επικεντώνουν τη χρηματοδότηση σε περιορισμένο αριθμό « επενδυτικών προτεραιοτήτων» που παραθέτουν τα λεπτομερή στοιχεία κάθε θεματικού στόχου.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Η πρόταση περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις για την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων και την ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) σε επενδύσεις ΕΚΤ. Απαιτεί την κατανομή κατάλληλου ποσού πόρων του ΕΚΤ σε δράσεις ανάπτυξης ικανότητας για κοινωνικούς εταίρους και ΜΚΟ σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας και διακρατικής συνεργασίας ενθαρρύνονται μέσω του αυξημένου ποσοστού συγχρηματοδότησης  για αποκλειστικούς άξονες προτεραιότητας, μέσω συγκεκριμένων ρυθμίσεων προγραμματισμού και παρακολούθησης, και μέσω του ισχυρότερου ρόλου της Επιτροπής στην ανταλλαγή και διάδοση καλής πρακτικής και κοινών δράσεων σε όλη την Ένωση.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, προβλέπονται συγκεκριμένες διατάξεις ώστε να εξασφαλιστεί η επικέντρωση πόρων. Επιπλέον, θεσπίζονται κοινοί δείκτες ώστε να επιτραπεί η στενότερη παρακολούθηση και να διευκολυνθεί η αποτίμηση του αντίκτυπου των επενδύσεων του ΕΚΤ σε επίπεδο ΕΕ.
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Για να διευκολυνθεί η χρήση του ΕΚΤ, ειδικότερα από μικρούς φορείς εκμετάλλευσης, το σχέδιο κανονισμού προτείνει πιο απλουστευμένες επιλογές κόστους. Επιπλέον, προτείνεται για τις μικρές επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη να είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν πρότυπες κλίμακες μοναδιαίου κόστους ή κατ’ αποκοπή ποσά. Με αυτόν τον τρόπο , μπορεί να μειωθεί το διοικητικό βάρος έως και για το 50% των έργων.
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Εισάγονται συγκεκριμένες διατάξεις για τα χρηματοπιστωτικά μέσα ώστε να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να επωφεληθούν από το ΕΚΤ και, συνεπώς, να αυξήσουν την ικανότητά του να χρηματοδοτεί δράσεις υπέρ της απασχόλησης , της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης.

πηγή : από τη επίσημη Έκδοση Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πολιτική Συνοχή Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου