Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

πρόλογος από την επανέκδοση του βιβλίου του Βασίλη τακτικού για την Κοινωνική οικονομία

ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΟΥΣΑ αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης για
την Κοινωνική Οικονομία και τη θετική συνεισφορά της στο
ξεπέρασμα χρονίων αγκυλώσεων, δεν φανταζόμουν ότι σή-
μερα εκατοντάδες συμπολίτες θα ενστερνίζονταν την ανά-
γκη για μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας. Η κινητικότητα
που παρατηρείται, αποτυπώνει ακριβώς την αγωνία των
πολιτών να βρουν καινούργιους δρόμους, ώστε να ξεπερα-
στεί εν τοις πράγμασι η κρίση που ταλανίζει την κοινωνία
μας και την βυθίζει στην αβεβαιότητα.

Οι μεταβολές στο χάρτη της απασχόλησης και της ανεργίας
σε όλο τον πληθυσμό, δείχνουν ότι οι «κλασικές» πολιτικές,
που εφαρμόζονται στον τομέα της οικονομίας, δεν αποδί-
δουν και παρότι τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξαν πολλά
προγράμματα στα χαρτιά, εντούτοις η κοινωνία δεν είχε
μπει στο «παιχνίδι». Και τούτο διότι η διαχείριση των πόρων
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ήταν ένα «κλειστό
επάγγελμα».
Αυτήν ακριβώς την κακοδαιμονία επιχειρεί να θεραπεύσει
το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοι-
νωνίας των Πολιτών, που δημιουργήσαμε και που ήδη άνοι-
ξε τις διαδικασίες στην κοινωνία για τη συσπείρωση των
πολιτών που θέλουν ν’ αλλάξουν τα πράγματα. Είναι φα-
νερό πια ότι η Κοινωνική Οικονομία δεν μπορεί να είναι μια
προσχηματική υπόθεση μιας γραφειοκρατίας των κλειστών
επαγγελμάτων. Δεν μπορεί επίσης να είναι μια υπόθεση του
κράτους και της αγοράς.
Η Κοινωνική Οικονομία είναι ο Τρίτος Δρόμος, που δεν είναι
ανοιχτός, αλλά τον ανοίγουν οι δυνάμεις εκείνες της κοινω-
νίας που επιδιώκουν να σπάσει το κέλυφος της αδιαφορίας
και του αποκλεισμού. Γι’ αυτό θα μπορούσε κανείς να χαρα-
κτηρίσει ως κοσμογονία τις διαδικασίες που έχουν ανοιχτεί
και εκατοντάδες πολίτες και οργανώσεις συμμετέχουν και
συμπράττουν ώστε ν’ αξιοποιηθούν όλοι εκείνοι οι απαραί-
τητοι παράγοντες για να χτυπηθεί η οικονομική κρίση και να
υπάρξει μια εναλλακτική στρατηγική που θα μπει ανάμεσα
στον κρατισμό και την ιδιωτική κερδοσκοπική οικονομία.
Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο αυτή τη στιγμή είναι το όχη-
μα, που με τη δυναμική των πολιτών και των οργανώσεών
τους, μπορεί να ορθώσει αναχώματα και ν’ αναχαιτίσει τη
φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, με κοινωνικές ανα-
πτυξιακές συμπράξεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας και θα τονώσουν το κλίμα της αισιοδοξίας για ένα
ευοίωνο μέλλον.
Ενόψει του πρώτου πανελλήνιου συνέδριου της Κοινωνίας
των Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία & την Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα που προγραμματίζεται για την Άνοιξη
του 2016, η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής
Οικονομίας και το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσε-
ων της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν δραστηριοποιηθεί με
προσυνεδριακές ημερίδες σε Αθήνα, Λάρισα, Αίγιο, Πειραιά,
Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας.
Συμμέτοχοι στις ημερίδες είναι εκπρόσωποι της Περιφερεια-
κής & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ΑΕΙ/ΤΕΙ, των ΜΜΕ, του
επιχειρηματικού κόσμου αλλά κυρίως της κοινωνίας των
πολιτών, σε μια ανοιχτή συζήτηση με θέματα: 1) τη σημα-
σία και το ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στην τρέχουσα
οικονομική & κοινωνική συγκυρία, 2) τις κοινωνικές επιχει-
ρήσεις, το πεδίο δραστηριοποίησής τους και τις δυνατότη-
τες συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση, 3) το ρόλο των
εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στη δημι-
ουργία και υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, 4)
τις δυνατότητες, τα μέσα και τα εργαλεία υποστήριξης των
υφιστάμενων αλλά και των νέων κοινωνικών επιχειρήσεων
του κέντρου και της περιφέρειας.
Είμαι βέβαιος ότι έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προς μια σω-
στή κατεύθυνση και φυσικά η δική μας δράση εξικνείται από
το γεγονός ότι θέλουμε ν’ αλλάξει το τοπίο στη χώρα μας.
Είναι φανερό πια ότι αυτή η ίδια η κατανόηση της δραστι-
κής λειτουργίας των κανόνων της Κοινωνικής Οικονομίας
έχει «στρατολογήσει» χιλιάδες πολίτες και οργανώσεις και
ευελπιστώ ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η κε-
ντρική εξουσία θα καταργήσει τα στεγανά και θα δούμε τη
μεταστροφή σε μια ρεαλιστική πολιτική που θα συνδέει τις
δικές της επιλογές με την κοινωνική δικτύωση. Να στηρίξει
το μοντέλο των θεσμικών κοινωνικών αναπτυξιακών συ-
μπράξεων, ώστε να υπάρξουν προϋποθέσεις ανάκαμψης
της οικονομίας και ανάταξης της κοινωνίας.


ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου