Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Τι είναι και πως λειτουργεί το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥΤι είναι και πως λειτουργεί το
Τμηματάρχης:  Αδαμόπουλος Γεώργιος

·         Παρακολουθεί την εφαρμογή των δράσεων κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην επικράτεια του Δήμου.
·         Παρακολουθεί, αναδεικνύει και συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης για το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην επικράτεια του Δήμου.
·         Προωθεί την ένταξη του Δήμου σε εθνικά, υπερεθνικά δίκτυα κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, Συμβούλιο της Ευρώπης) για πρωτοβουλίες στο πεδίο της κοινωνικής καινοτομίας.
·         Ωριμάζει δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Δήμου σε συνεργασία με τα όργανα υλοποίησης τους.

·         Διαχέει τα αποτελέσματα των δράσεων κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο εσωτερικό του Δήμου.
·         Μεριμνά για τη λειτουργία των μητρώων κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Δήμου.
·         Συμμετέχει σε προγράμματα μελέτης και έρευνας στα πεδία ανάδειξης της κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
·         Συνεργάζεται με το «Ανοικτό Φόρουμ Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», καθώς και με όσους άλλους επίσημους φορείς δημιουργούνται με κριτήριο την αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση των έργων που έχει αναλάβει το Τμήμα.
·         Εντοπίζει και παρακολουθεί, σε συνεργασία με τα υπάρχοντα δίκτυα του Δήμου, ευρωπαϊκές πολιτικές, προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία και αναδεικνύει καλές πρακτικές σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών Κοινωνικής Καινοτομίας.
·         Παρακολουθεί τις δυνατότητες αξιοποίησης εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων σε σχέση με την ανάπτυξη τοπικών πολιτικών Κοινωνικής Καινοτομίας και συνεργάζεται με τους υπόλοιπους φορείς του Δήμου (ΕΑΤΑ – ΚΥΑΔΑ – ΚΕΔΙΒΙΜ κ.τ.λ) για την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων για την ένταξη σε προγράμματα Κοινωνικής Καινοτομίας καθώς και την υλοποίησή τους.
·         Διαβουλεύεται με την τοπική κοινωνία και προωθεί την ενεργοποίηση και την αύξηση της συμμετοχής των δημοτών ως εργαλείο για τον εμπλουτισμό της διαδικασίας χάραξης πολιτικής για την υποστήριξη καινοτόμων δράσεων του Δήμου.
·         Αξιοποιεί τον εθελοντισμό, δέχεται τις προτάσεις των εθελοντικών οργανώσεων και των ομάδων πολιτών, συντονίζει, ενοποιεί και στηρίζει τις δράσεις που αφορούν την τοπική κοινότητα και διαχέει την πληροφορία εντός και εκτός Δήμου καθώς και τα αποτελέσματά τους.
·         Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών.
·         Οργανώνει την προσέλκυση των εθελοντών σε συνεργασία με την εκάστοτε Διεύθυνση για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και δράσεις που κάθε φορά αναπτύσσονται.
·         Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις παρακολουθεί και αξιολογεί την παροχή εθελοντικού έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου