Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

2ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2017


2ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2017
      
social-economy_3---clean                 


ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ


 
                              

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έκδοση: 6/6/2016
2ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

με τίτλο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»


Η ΠΕΣΚΟ οργανώνει το  2ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ σε συνεργασία με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και με την υποστήριξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Αττικής, φορέων Τ.Α.  και της Θεματικής Ομάδας Κοινωνικής Οικονομίας των Οικολόγων Πράσινων.
Σκοπός του συνεδρίου είναι, η ενιαία έκφραση του χώρου μέσα από θεσμικό διάλογο, η γνήσια αντιπροσώπευση, η συγκρότηση του υποκειμένου της κοινωνικής οικονομίας και η ενδυνάμωσή του για να αποτελέσει κοινωνικό εταίρο που θα διαβουλεύεται με την πολιτεία και την ΕΕ για τη χάραξη πολιτικών για την κοινωνική οικονομία και την κατανομή των σχετικών πόρων.

Βασικοί άξονες του Συνεδρίου:

·         Το «ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ αναφορικά με τους θεσμούς και το οικονομικό περιβάλλον.
·         Το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
·         Το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αναφορικά με τους  φορείς και τα δίκτυα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
·         Η ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ με στόχο τα τοπικά κοινωνικά συμβόλαια με τους φορείς κοινωνικής οικονομίας.
·         Σύνεδροι θα όλοι είναι οι φορείς κοινωνικής οικονομίας της χώρας και συνδιοργανωτές και παρατηρητές στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Παρουσίαση Συνεδρίου
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Πρόκειται για να συνέδριο ανοικτό για όλους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, τις εθελοντικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, τις ομοσπονδίες συλλόγων, τις ΚΟΙΝΣΕΠ, τις ΚΟΙΣΠΕ, τους συνεταιρισμούς κλπ, με στόχο την ενοποίηση και την ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων για αποτελεσματικές εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Έχοντας ως παρακαταθήκη το 1ο συνέδριο του 2016, συγκέντρωσε ένα πλούσιο υλικό γνώσης και εμπειρίας, ένα χρήσιμο υλικό και για την κοινωνία πολιτών και για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το συνέδριο κατέδειξε ότι, όταν καλπάζει η ανεργία, εξαπλώνεται η φτώχεια και οι κοινωνικές ανάγκες πολλαπλασιάζονται, είναι προφανές το θεσμικό έλλειμμα της χώρας και είναι ανάγκη να διαμορφωθεί το κοινωνικό υποκείμενο για να ξεπεραστεί η προφανής αδυναμία έναντι του  κατακερματισμού της  κοινωνίας. Προαπαιτούμενο για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της  ενεργοποίησης όλων των παραγωγικών δυνάμεων είναι η συμμετοχικότητα της Κοινωνίας πολιτών. Η θεσμική καταξίωση  της συμμετοχικής κοινωνικής οικονομίας ως απαραίτητος όρος ώστε να αντιμετωπιστεί ο οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός του
1/3 της κοινωνίας.
Η συμμετοχικότητα  εξασφαλίζεται μόνο μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μόνο όταν το συλλογικό υποκείμενο αναλαμβάνει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Οι τοπικές κοινωνικές συμπράξεις, οι μεγάλοι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί των αστικών κέντρων και οι  μικρές ομάδες παραγωγών που υποστηρίζονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι τα θεσμικά εργαλεία που προσφέρουν λύσεις.
Για αυτούς τους λόγους και η στρατηγική της συμμετοχικής κοινωνικής οικονομίας, απαιτεί θεσμική συμμαχία μεταξύ φορέων της κοινωνικής οικονομίας με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Το 2ο συνέδριο θα είναι αφιερωμένο σε αυτή την στρατηγική συμμαχία με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση με στόχο τα τοπικά κοινωνικά συμβόλαια.  Ο θεσμός του τοπικού κοινωνικού συμβολαίου είναι όρος για αποτελεσματικές πολιτικές συνεργασίας.
Για την αυθεντική πολιτική της κοινωνικής οικονομίας σήμερα η κοινωνική οικονομία:
·         είναι ο βασικός πυλώνας μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων για τον 21ο αιώνα
·         είναι ο τομέας δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, σε αντιδιαστολή με αυτές που χάνονται από το κράτος και την αγορά
·         είναι ο δρόμος μετάβασης από την Β΄ στη Γ’ βιομηχανική επανάσταση
·         είναι το αντιστάθμισμα στη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας
·         είναι ο αναγκαίος όρος, για την ανακατεύθυνση και την στόχευση των νέων τεχνολογιών προς την επινόηση νέων θέσεων εργασίας και εισοδημάτων
·         είναι ο τρόπος συμπόρευσης με την συμμετοχική δημοκρατία και η μέθεξη με τη συλλογική δημιουργία της κοινωνίας πολιτών
·         είναι η θεσμική και πολιτική καινοτομία και αυτοοργάνωση της κοινωνίας
·         είναι το πρωτείο της πολιτικής έναντι των αγορών.


Οι συμμετέχοντες στον προσυνεδριακό διάλογο αλλά και στο Συνέδριο καλούνται να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να προτείνουν λύσεις για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν σήμερα την κοινωνική οικονομία, στον δρόμο προς την εδραίωση και αναγνώριση της ως ο τρίτος αναπτυξιακός πυλώνας της εθνικής μας οικονομίας.
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά μερικά από τα θέματα που αναμένεται να απασχολήσουν το Ένα συνέδριο ανοικτό για όλους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, τις εθελοντικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, τις ομοσπονδίες συλλόγων, τις ΚΟΙΝΣΕΠ, τις ΚΟΙΣΠΕ, τους συνεταιρισμούς κλπ, με στόχο την ενοποίηση και την ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων για αποτελεσματικές εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Η Κοινωνική Οικονομία αποτελεί τον τρίτο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης (τρίτος τομέας), πλήρως διακριτό από το Κράτος και την Αγορά (ιδιωτική οικονομία).  Η Κοινωνική Οικονομία είναι μια πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων τους και περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης, αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης, επιχειρηματικότητας.
 Η Κοινωνική Οικονομία ως τρίτος τομέας της οικονομίας έρχεται να παρεμβληθεί ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά και να δράσει συμπληρωματικά. Με εργαλείο την κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία εδράζεται στον συνεργατισμό, ενεργοποιεί και αξιοποιεί ένα τεράστιο δυναμικό από ανθρώπινους πόρους που είναι σήμερα είτε άνεργο είτε οικονομικά ανενεργό.  
Η ανάδυση της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών είναι το θεσμίζον υποκείμενο της κοινωνικής οικονομίας. Η κοινωνική οικονομία κινητοποιεί το εθελοντικό και το κοινωνικό κεφάλαιο κάτι που ούτε το κράτος ούτε η αγορά μπορούν να κάνουν.
Το κράτος δεν μπορεί να δημιουργήσει θεσμούς για την κοινωνική οικονομία. Μπορεί μόνον να τους αναγνωρίσει και να τους υποστηρίξει.
Σκοπός του συνεδρίου είναι, η συγκρότηση του υποκειμένου της κοινωνικής οικονομίας, η ενδυνάμωσή του για να αποτελέσει κοινωνικό εταίρο που θα διαβουλεύεται με την πολιτεία και την ΕΕ για τη χάραξη πολιτικών για την κοινωνική οικονομία και την κατανομή των σχετικών πόρων.
Για αυτούς τους λόγους και η στρατηγική της συμμετοχικής κοινωνικής οικονομίας, απαιτεί θεσμική συμμαχία μεταξύ φορέων της κοινωνικής οικονομίας με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Το 2ο συνέδριο θα είναι αφιερωμένο σε αυτή την στρατηγική συμμαχία με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση με στόχο τα τοπικά κοινωνικά συμβόλαια.  Ο θεσμός του τοπικού κοινωνικού συμβολαίου είναι όρος για αποτελεσματικές πολιτικές συνεργασίας.

Για την αυθεντική πολιτική της κοινωνικής οικονομίας σήμερα η κοινωνική οικονομία:
1.    είναι ο βασικός πυλώνας μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων για τον 21ο αιώνα
2.    είναι ο τομέας δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, σε αντιδιαστολή με αυτές που χάνονται από το κράτος και την αγορά
3.    είναι ο δρόμος μετάβασης από την Β΄ στη Γ’ βιομηχανική επανάσταση
4.    είναι το αντιστάθμισμα στη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας
5.    είναι ο αναγκαίος όρος, για την ανακατεύθυνση και την στόχευση των νέων τεχνολογιών προς την επινόηση νέων θέσεων εργασίας και εισοδημάτων
6.    είναι ο τρόπος συμπόρευσης με την συμμετοχική δημοκρατία και η μέθεξη με τη συλλογική δημιουργία της κοινωνίας πολιτών
7.    είναι η θεσμική και πολιτική καινοτομία και αυτοοργάνωση της κοινωνίας
8.    είναι το πρωτείο της πολιτικής έναντι των αγορών

Για την διαμόρφωση της στρατηγικής εξετάζουμε:

·         Την ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ με στόχο τα τοπικά κοινωνικά συμβόλαια με τους φορείς κοινωνικής οικονομίας.

·         Το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την παραγωγική ανασυγκρότηση.
·         Το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αναφορικά με τους  φορείς και τα δίκτυα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
·         Το «ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ αναφορικά με τους θεσμούς και το οικονομικό περιβάλλον.
Ειδικότερες Θεματικές:
1.    Το θεσμικό περιβάλλον για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
2.    Κοινωνική οικονομία – νέες τάσεις στον διεθνή χώρο
3.    Οι κοινωνικές επιστήμες και η κοινωνική αλληλεγγύη
4.    Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνική οικονομία
5.    Αγροδιατροφή και κοινωνική οικονομία
6.    Κοινωνική επιχειρηματικότητα
7.    Δια βίου εκπαίδευση και κοινωνική οικονομία
8.    Χρηματοδοτικά εργαλεία - Μικροπιστώσεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.  Ηθική Τράπεζα
9.    Κοινωνική φροντίδα – υγεία και κοινωνική οικονομία
10.  Εθελοντισμός, εθνικοτοπικές ομοσπονδίες
11.  Εργαλεία & Δομές Υποστήριξης του Συνεργατισμού και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΚΟΙΝΣΕΠ)
12.  Αχρήματη και ανταλλακτική οικονομία. Δίκτυα παραγωγών καταναλωτών – συνεργατισμός - καινοτομία
13.  Προσφυγικό – μεταναστευτικό και κοινωνική οικονομία
14.  Πολιτισμός, τουρισμός και κοινωνική οικονομία
15.  Οικολογία, ενέργεια, περιβάλλον και κοινωνική οικονομία
16.  Πολιτικές για την κοινωνική οικονομία και την συμμετοχική δημοκρατία
17.  Κοινωνική επιχειρηματικότητα διαδικτύου - Δημοσιογραφία πολιτών

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο αποδέχονται τον ανοικτό χαρακτήρα του, για αυτό και απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή σε κάθε δευτεροβάθμια οργάνωση / δίκτυο αλλά και σε κάθε πρωτοβάθμια οργάνωση ή κοινωνική επιχείρηση για συμμετοχή. Τα μέλη του Συνεδρίου είναι νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ιδρυθεί από την κοινωνία των πολιτών, δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας αλλά και φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν και να υποστηρίξουν δράσεις κοινωνικής οικονομία και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τη διάρκεια των τριών ημερών τα 400 αντιπροσώπους, ενώ μέσω live streaming εκτιμάται ότι το Συνέδριο θα το παρακολουθήσουν συνολικά πάνω από 3.000 άτομα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο κορμός των εισηγητών θα αποτελείται από πανεπιστημιακούς, συγγραφείς, κοινωνικούς ακτιβιστές, κοινωνικούς επιχειρηματίες, εκπροσώπους φορέων κοινωνικής οικονομίας.
Το συνέδριο δομείται ως εξής:
  • Παρασκευή απόγευμα. εγγραφές συνέδρων, καλωσόρισμα, , στοχοθέτηση συνεδρίου, χαιρετισμοί
  • Σάββατο, εργασίες συνεδρίου
Κυριακή, τέσσερις θεματικές συναντήσεις και υπογραφή διακήρυξης
Ομιλητές
Στο τριήμερο του Συνεδρίου υπολογίζεται ότι θα παρουσιαστούν περίπου ογδόντα (80) εισηγήσεις σε δεκαέξι (16) θεματικά panels από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες αλλά κυρίως από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι υπηρετούν την κοινωνική οικονομία στην πράξη.
Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις
Το Συνέδριο προετοιμάζεται μέσω από μια σειρά προσυνεδριακών εκδηλώσεων.

Διοργανωτές και Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου

Η διοργάνωση του Συνεδρίου είναι μια πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) σε σύμπραξη με το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και  Πολιτικών Επιστημών και με την υποστήριξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Αττικής και της Θεματικής Ομάδας Κοινωνικής Οικονομίας των Οικολόγων Πράσινων.
και σε συνεργασία τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα στο χώρο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται για το πρώτο εγχείρημα, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα, που ξεκινά από τα κάτω δηλαδή από τους ίδιους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας.
Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας με υψηλή εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Πολιτικές Επιστήμες, τις Διεθνείς Σπουδές, την Ψυχολογία, την Ιστορία, την επιστήμη της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, δηλαδή το ανώτατο ίδρυμα το οποίο με τη βασική και μεταπτυχιακή του διδασκαλία, αλλά και τα ερευνητικά ινστιτούτα καλύπτει το σύνολο των Κοινωνικών Επιστημών και των Επιστημών του Ανθρώπου.   
Tο Τμήμα Κοινωνιολογίας συστάθηκε το 1983 μετά την κατάτμηση της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών σε τρία Τμήματα, και είναι ένα από τα 10 Τμήματα του Πανεπιστημίου. Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κος Α. Λύτρας.
Η Π.Ε.Σ.Κ.Ο. αποτελείται από δέκα τέσσερα (14) δίκτυα, φορείς και δευτεροβάθμιες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Διοικείται από 5ριμελή Διοικούσα Επιτροπή με Διαχειριστή τον κ. Ευάγγελο Σπινθάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου