Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία — συνεργασία στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων


Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία —
συνεργασία στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων

 ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 — Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για την εταιρική σχέση
στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;
Παρουσιάζει τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση (ECCP).
Ο ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για την εταιρική σχέση έχει σχεδιαστεί για να
βοηθάει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να οργανώσουν μια ουσιαστική
εταιρική σχέση με σχετικούς και αντιπροσωπευτικούς φορείς για τον από κοινού
σχεδιασμό και εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων
(ΕΔΕΤ) κατά την περίοδο 2014-2020.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Ο ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για την εταιρική σχέση θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές
για την εφαρμογή των ΕΔΕΤ. Τα κύρια σημεία του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για την
εταιρική σχέση περιλαμβάνουν:
την επιλογή των σχετικών και αντιπροσωπευτικών εταίρων, που εκπροσωπούν τις
κατηγορίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (κανονισμός κοινών
διατάξεων για τα ΕΔΕΤ);·
διαφανείς διαδικασίες επιλογής που λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς
θεσμικούς και νομικούς κανόνες που ισχύουν στις χώρες της ΕΕ;·
ελάχιστες διαδικαστικές απαιτήσεις για την έγκαιρη, ουσιαστική και διαφανή
διαβούλευση των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων* κατά την κατάρτιση συμφωνιών
εταιρικής σχέσης* και επιχειρησιακών προγραμμάτων*
την εκπροσώπηση των επιλεγμένων εταίρων στις βασικές επιτροπές των
προγραμμάτων (δηλ. στις επιτροπές για την κατάρτιση, την εφαρμογή, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση);·
οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να εξασφαλίζονται με την ενίσχυση της θεσμικής
ικανότητας των σχετικών κοινωνικών εταίρων και οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών που συμμετέχουν σε αυτές;·
τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πείρας και της αμοιβαίας μάθησης με κάλυψη όλων
των ΕΔΕΤ;·
ο ρόλος των εταίρων κατά την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, και οι
επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα της εταιρικής σχέσης κατά την προγραμματική
περίοδο υπόκεινται σε αξιολόγηση.


ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;
Εφαρμόζεται από τις 15 Μαρτίου 2014.
ΠΛΑΙΣΙΟ
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:
«Πώς θα ενισχυθεί η αρχή της εταιρικής σχέσης στα Ευρωπαϊκά Ταμεία;» στον
δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς: αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και άλλες
δημόσιες αρχές, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι (π.χ. οργανώσεις εργοδοτών και
εργαζομένων), εμπορικά επιμελητήρια, κοινωνία των πολιτών (π.χ. περιβαλλοντικοί εταίροι, μη
κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της
ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων).
Συμφωνία εταιρικής σχέσης: Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν
στρατηγικά σχέδια με επενδυτικές προτεραιότητες που να καλύπτουν όλα τα ταμεία και τα
προγράμματα για την περίοδο 2014-2020. Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη χώρα της ΕΕ, αφού πρώτα έχουν
διαβουλευθεί με τους τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους, με εκπροσώπους από ομάδες
συμφερόντων, την κοινωνία των πολιτών κ.λπ.

Επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ): προγράμματα που παρουσιάζουν τις προτεραιότητες της
χώρας και/ή καλύπτουν προτεραιότητες για τη χώρα ή τις περιφέρειες της εν λόγω περιοχής
κατά την επταετή προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εργαζόμενοι, εργοδότες και φορείς της
κοινωνίας των πολιτών μπορούν να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των
ΕΠ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014,
σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1-7)
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013,
σ. 320-469)
Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 έχουν ενσωματωθεί στο
πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.
τελευταία ενημέρωση 25.10.2016


 Αυτές οι αρχές νομίζουμε ότι είναι μια καλή βάση για διαβούλευση και συνεργασία..
Να διεκδικήσουμε στη χώρα μας και το αυτονόητο.
Ευάγγελος Σπινθάκης
Βασίλης Τακτικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου