Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΈΝΩΣΗ………………………….

Στην Αθήνα, σήμερα 15/04/2017 οι κάτωθι  εταίροι,
 1. Κοινωνικός …………………………………..
 2. Κοινωνικός συνεταιρισμός……………………..
 3. Ανοικτό ………………………
 4. make…………………………………….
 5. …………………………………………..
 6. ……………………………………………………
 7. …………………………………………….
 8. ……………………………………………..
 9. ……………………………………………
 10. …………………………………..
 11. …………………………………

Με το παρόν οι φορείς.... συμφωνούν και συναποδέχονται την σύσταση Ένωσης φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Κεντρικού Τομέα Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4430/16 και ν. 1667/86.
Η συνιστώμενη με το παρόν Ένωση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.


Άρθρο 2ο     
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η επωνυμία της Ένωσης είναι: Ένωση Κοινωνικής – Αλληλέγγυας Οικονομίας Κεντρικού Τομέα …………………….. με διακριτικό τίτλο  ………………………………….».
Άρθρο 3ο   
ΕΔΡΑ
Ως έδρα της Ένωσης……………….. ορίζεται ο Δήμος της ……………………. οδός ………….…….                                                              Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει στα όρια της έδρας χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού.


Άρθρο 4ο        
ΣΚΟΠΟΙ  ΚΑΙ ΜΕΣΑ
 Ο σκοπός της Ένωσης……………………….είναι μη κερδοσκοπικός και γενικότερα κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 9 και του νόμου 4430/2016 για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και του νόμου 1667/86 για τις ενώσεις με αντικειμενικό στόχο την δημιουργία μια περιφερειακής δομής για την υποστήριξη και ανάπτυξη των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας με βασικό στόχο το συντονισμό για την παραγωγή και διάδοση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της και την ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής οικονομίας.
Σκοπός επίσης της Ένωσης είναι η εκπροσώπηση, βοήθεια και προστασία των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, οικονομική, νομική και τεχνική βοήθεια, έλεγχος και επίλυση διαφορών, υποστήριξη ίδρυσης νέων και η ανάπτυξη των υφιστάμενων φορέων κοινωνικής οικονομίας.
Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών συμβουλευτικής δικτύωσης για όλους τους μη κερδοσκοπικούς φορείς της περιοχής Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη και συνέργειες προκειμένου να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια δράσης και προγράμματα που αναφέρονται στο νόμο 4430/16.
Η προώθηση της δια βίου μάθησης για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, της τηλεκπαίδευσης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου.
Η ένωση των  προσπαθειών, για την συνεργασία, την ομοσπονδιοποίηση και την δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Η δημιουργία υποδομών και θεσμικών εργαλείων για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία την κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα την προώθηση των πράσινων τεχνολογιών και της πράσινης βιολογικής καλλιέργειας και υγιεινής διατροφής.
Η δημιουργία των προϋποθέσεων εμπιστοσύνης για τη συνεργασία μεταξύ των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.
Ο ρόλος της Ένωσης θα είναι συμβουλευτικός, συντονιστικός και  υποστηρικτικός στη διαχείριση των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στη συνέχεια από άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου και των ανενεργών υλικών πόρων της περιοχής που μπορούν να κινητοποιηθούν με συνέργειες σε σχέση με την Τ.Α και τις προβλεπόμενες Συμπράξεις αρθ. 7 ν.4430/16.
Η δημιουργία βάσης  δεδομένων και προγράμματος διαχείρισης  γνώσης και διάδοσης τεχνογνωσίας για θέματα που απασχολούν μη κερδοσκοπικούς φορείς για την ανάπτυξη του τρίτου τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Η σύναψη διακρατικών  συνεργασιών με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων σύμφωνα με τις διακρατικές προδιαγραφές των διακρατικών και διασυνοριακών προγραμμάτων. 
Στα πλαίσια αυτά η  εταιρεία μπορεί:
·     Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες, τόσο στον κοινοτικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό.
·     Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια και διαλέξεις.
·     Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.
·     Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
Να προβαίνει σε ενέργειες για:
·     Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ. δυνάμενων να προάγουν τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού.
·     Την προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.
·     Την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων.
·     Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων.

Άρθρο 5ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Ένωσης είναι απεριόριστη.
Άρθρο 6ο
Πόροι της Ένωσης
Οι πόροι  της εταιρείας θα προέρχονται από συνεισφορές των εταίρων, από έκτακτες ενισχύσεις δωρεές ή χορηγίες αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικών  ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η Ένωση από την λειτουργία της. Από την υλοποίηση και  διαχείριση  κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων. Από τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων δικτύωσης επιμόρφωσης και δια βίου Μάθησης και εξ αποστάσεως μάθησης και από την παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη του από  τον συντονισμό την επικοινωνία  την ενημέρωση. Κάθε μέλος  της συνεισέφερε το ποσό των 100 €  ως αρχικό κεφάλαιο. 

Άρθρο 7ο   
ΜΕΛΗ
Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν :
Κάθε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις της Ένωσης ……………………και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και εδρεύει στην περιοχή με την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4430/2016.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
 1. Για την εγγραφή μέλους στην Ένωση, μετά τη σύστασή της, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη της συνεδρίαση.
 2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης.
 3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
 1. Τα μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους.
 2. Μέλος της Ένωσης διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου του παρόντος, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν. 4430/2016 και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα της Ένωσης.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη της Ένωσης έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία της Ένωσης και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
 1. Τα μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.
 2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπή καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Άρθρο 8ο    
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι πενταμελες και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. είναι άμισθη.
1.       Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ.
2.       Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) μήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των μελών του. Η σύγκλησή του γίνεται από τον Πρόεδρο. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την υποβολή σχετικού αιτήματος, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.       Οι αποφάσεις των οργάνων προσβάλλονται από το 1/3 των μελών τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας, που εδρεύει η Ένωση, κατά την τακτική διαδικασία.


ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΒΟΥΛΙΟΥ
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα, με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης που καθορίζονται από κοινού. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΠΑΡΤΙΑ − ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρούνται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Άρθρο 9ο    
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης, δικαιούται ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά  την Ένωση και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
 2. Η Γενική συνέλευση διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις  λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των  παρόντων εταίρων, ενώ για την απαρτία  απαιτείται η παρουσία το 51% εταίρων.
 3. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται :
·         Η τροποποίηση του Καταστατικού.
·         Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.
·         Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
·         Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού.
·         Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
·         Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
·         Η έγκριση συμμετοχής της Ένωσης σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.
 1. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μία τουλάχιστον φορά κατ' έτος.
 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με συγκεκριμένο θέμα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της Ένωσης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
 3. Η πρόσκληση το Διοικητικό Συμβούλιο αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει  το Διοικητικό Συμβούλιο..
8.       Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το 1/3 των μελών της Γ.Σ. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη σύγκληση, παρά το αίτημα τουλάχιστον του 1/3 των μελών, τα μέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του Ν. 1667/1986.
9.       Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον στο Ν. 4430/2016 , σε συνδυασμό με το Ν. 1667/1986 ή στο καταστατικό είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
ΑΠΑΡΤΙΑ
10. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα πάνω από το 50% των μελών της Ένωσης.
11.   Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον των μελών της Ένωσης
12.   Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από το ένα τρίτο (1/3).

Άρθρο 10ο
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα .
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού.
Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών.
 Άρθρο 11ο
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της και δύο μέλη. Τα μέλη του Ε.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία.
Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα και υποχρέωση να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου της Ένωσης και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων που την αφορούν.
Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί  να υποβάλλει προτάσεις στο διοικητικό συμβούλιο, για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, την ανάπτυξη της Ένωσης και εισηγείται προγράμματα συνεταιριστικής εκπαίδευσης των υπηρεσιακών και αιρετών στελεχών του Ε.Σ.
Το εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωσή τους και το υποχρεώνει να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις  που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα της Ένωσης.
Άρθρο 12ο
Η «ΕΝΩΣΗ» είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 9 ν. 4430/16, αποκτά δε τη νομική προσωπικότητα μετά την κατά νόμο δημοσίευσή της. Ως εκ τούτου καμιά διανομή κερδών ή καταβολή τόκων κατά τη λειτουργία της ή μετά τη λύση επιτρέπεται να γίνεται προς τα μέλη της, τα οποία έχουν δικαίωμα μόνο στην επιστροφή της εισφοράς τους σε περίπτωση λύσης. Τα κεφάλαια της Ένωσης δεν διανέμονται, αλλά διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση λύσης της τα περιουσιακά της στοιχεία προσφέρονται σε πνευματικά ιδρύματα της περιοχής.
Για τη σύσταση Ένωσης απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που επιθυμούν τη σύστασή της, καθώς και σύνταξη, υπογραφή και έγκριση του καταστατικού της. Έδρα της Ένωσης είναι ο δήμος όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της.
Αν δεν αποφασίσει αλλιώς η Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί το Εποπτικό Συμβούλιο. 
 Άρθρο 13ο
Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η έγκριση του ισολογισμού κάθε εταιρικής χρήσεως, όταν λήγει, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης.
 Άρθρο 14ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1.       Η Ένωση  διαλύεται:
·         Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των (10)
·         Λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του 4430/16 οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή της Ένωσης στο οικείο Μητρώο.
·         Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία.
Τη διάλυση του Ένωσης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Η εκκαθάριση διενεργείται από το εποπτικό συμβούλιο ή σε περίπτωση που αυτή κρίνει αναγκαίο, από δύο εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Η Ένωση  λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της Ένωσης. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ενεργητικό, αναβιώνει αυτοδίκαια. Με το πέρας της εκκαθάρισης το υπόλοιπο δε διανέμεται, αλλά μπορεί να διατίθεται σε τριτοβάθμιο φορέα της Κοινωνικής Οικονομίας.
Σε περίπτωση, καταγγελίας μέλους, πτωχεύσεως, διαγραφής μέλους, η Ένωση συνεχίζει μεταξύ των υπολοίπων. Εάν κάποιο μέλος διαγραφεί, έχει δικαίωμα στην ανάληψη της εισφοράς του, αν αυτή σώζεται. 
 Άρθρο 15ο
Η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μελών της Γ.Σ., να συγχωνευθεί με άλλες ανάλογες, όποτε κριθεί αναγκαίο. 
 Άρθρο 16ο     Σφραγίδα - Σήμα
 Η Ένωση θα χρησιμοποιεί σφραγίδα στρογγυλή. 
 Άρθρο 17ο
 Μεταβατική  διάταξη
Το Δ.Σ κατά την πρώτη συνεδρίαση του, που προσκαλείται από τον πρωτεύσαντα υποψήφιο, συγκροτείται σε σώμα με πρόεδρο γραμματέα και ταμία και μέλη. Στα πενταμελή Δ.Σ μπορεί να υπάρχει και θέση αντιπροέδρου.
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσης συγκροτείται σε
Πρόεδρο,…………………
 μέλος,………………………
μέλος……………………….
 Άρθρο 18ο
 Τελική  διάταξη
 Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν σύμφωνο θα αποφασίζεται από τους εταίρους κατ’ απόλυτο πλειοψηφία, στα πλαίσια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, για τη ρύθμιση των αστικών εταιρειών και  του νόμου 4430/2016 για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία.
 Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε σε πολλά όμοια πρωτότυπα, έλαβε έκαστος των εταίρων ένα όμοιο αντίτυπο και υπογράφηκε ως εξής: 
Τα  μέλη 

 1.  
2.       ………………
 1. ΙΜελετών Κοινωνικής ……………..
 2. ………………………..
 3. ………….
 4. Κοινωνικός συνεταιρισμός…………………….
 5. Κοινωνικός συνεταιρισμόW……………………….
 6. ……………….
 7. …………….
 8. ……………..
 9. ……………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου